• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Для батьків

Витяг із статуту Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області


І. Загальні положення

1.Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області є правонаступником державного комунального закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 135 Дзержинського району м. Харкова.

Юридична адреса навчального закладу: 61018, м.Харків-18, вул. Сумгаїтська, буд.1, тел.343-15-66, 343-20-11.

Головною метою діяльності навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину та суспільство.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується Радою навчального закладу.

2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується Рладою навчального закладу, відділом освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради, затверджується управлінням освіти Харківської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків; щоденний, тижневий та річний режими роботи навчального закладу.

ІІІ. Зарахування учнів до навчального закладу

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень Харківської міської ради, відділу освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти 6 років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Вибуття учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, що їх замінюють) та довідки, яка підтверджує зарахування учнів до іншого навчального закладу. При цьому учню видаються особова справа та медична карта встановленого зразка, документ про наявний рівень освіти (табель успішності, довідка або свідоцтво).

IV. Структура навчального року

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік у навчальному закладі розпочинається у День знань - 1 вересня - і закінчується, включаючи проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

V. Тривалість уроків у навчальному закладі

Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

у 1 класах - 35 хвилин;

у 2 - 4 класах - 40 хвилин;

у 5 - 11 (12 класах) - 45 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Радою навчального закладу і затверджується директором.

Кiлькiсть переглядiв: 696